คือ โรงเรียนในฝัน ของน้องๆเปิดสอนรูปแบบใหม่ เน้นสอนกลุ่มเล็ก รับห้องละไม่เกิน 20 คน เพื่อให้การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ สอนให้นักเรียนเข้าในเนื้อหา อย่าง แท้จริง เติมเต็มหลักสูตรอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ น้องๆสามารถซักถามข้อสงสัยได้อย่าง เต็มที่ เน้นให้นักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ในวิชา โดยใช้เทคนิควิธีการสอนเพื่อพัฒนานัก เรียน รวมทั้งเสริมสร้างกระบวนการและวิธีคิด แบบใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากบทเรียนทั่วๆไป ...